Short Range Ambush Platoon Photos / srap11.jpg

Previous | Home | NextShort Range Ambush Platoon (SRAP) man Rick Rajner at Patrol Base Carol on the Dam Tra O Lake

Photo from Rick Rajner